QLabour kan van A tot Z+ de participatiewet voor 1 januari 20015 implementeren voor de Gemeenten!
Start tijdig met begeleiding van QLabour!

Qlabour is kwartiermaker om de Participatiewet voor gemeente, bedrijven en kandidaten succesvol te implementeren, monitoren en te rapporteren.

jobcraftingPer 1 januari dienen de gemeenten, bedrijven en kandidaten die vallen onder de Participatiewet (w.o. Wajong, WSW en Bijstandgerechtigden) een inspannings- en resultaatverplichting leveren om korting of boetes te voorkomen. Zie bonus/malus gevolgen voor gemeenten, bedrijven en kandidaten.

Op basis van de visie nota’s “Get Connected” en “Besturen met een visie” is er met enkele deskundige partners een integraal sluitend Participatie instrumentarium ontwikkeld. Dit instrumentarium is ontwikkeld in samenwerking met beleidsadviseurs Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Qlabour), arbeidsmarktdeskundigen (WorkingClass), Imagobureau’s (TalentMark) en automatiseringsbureau (Qdeta).Dit instrumentarium is er om gemeenten, kandidaten en bedrijven succesvol en adequaat te ondersteunen bij de implementatie van de Participatiewet.
Sluitende aanpak

Deze sluitende aanpak is opgebouwd uit modules. Deze modules kunnen na een intakegesprek met een gemeente, bedrijf of kandidaat ingezet worden om te voldoen aan de vereiste inspanning- en resultaatverplichtingen.

Modules en ondersteunende diensten voor:

Gemeenten
1. Matchingsportaal (Gemeente-kandidaten-bedrijven)

  • De gemeente kan dit geavanceerde matchingsportaal met unieke videopresentatie Pitch&Go van de kandidaat adopteren.  Bij de implementatie van deze module heeft de gemeente voldaan aan de inspanningsverplichting volgens de afspraken met het ministerie van SZW.
  • Voor de resultaatverplichting voorziet dit portaal tevens dynamische managementinformatie over de voortgang en monitoren van de inspanningen van gemeenten, Quota-bedrijven, kandidaten en werkcoaches

2. BedrijvenScan & benadering Quatawet
Actieve benadering van bedrijven,  die volgens de Quaotawet vallen en één of meer kandidaten kunnen opnemen. Bij onvoldoende meewerken van bedrijven kunnen in opdracht van de gemeente sancties worden opgelegd.

Bedrijven
BedrijvenScan potentiële arbeidsplekken.
1.Voorkom boete:Om aan de inspanningsverplichting te voldoen en een boete van 5000 euro per arbeidsplek te voorkomen, kan Qlabour een BedrijvenScan uitvoeren en rapporten.
2.Plaatsing&Begeleiding
Om te voldoen aan de resultaatverplichting kan Qlabour de geschikte kandidaten selecteren, plaatsen en eventueel volledige Jobcoaching-taken uitvoeren.

Kandidaten
Om de talenten van de kandidaten in beeld te brengen, te positioneren voor de potentiële werkgever en aanvullende effectieve arbeidsmarkttrainingen  te geven worden de onderstaande module aangeboden.

Talent Assessment&Positionering
1.TalentFit (Vitaliteitstraining naar werk)
2.TalentMark (Potentieel Feno-Geno onderzoek assessment talent en werkrichtingen)
3.TalentMade (Videopresentatie “Pitch&Go” ten behoeve van het matchingsportaal om het imago van de kandidaat te verhogen)

Arbeidsmarkttrainingen (getuigschrift geregistreerd en opvraagbaar)
1. Communicatie & Gedrag op de werkvloer (C&G)
2. Effectief op de werkvloer (E&W)
3. Training: Werkafspraken, Functionering-, Beoordeling-, Beloningsgesprekken & Persoonlijk Ontwikkeling Plan (WFBB & POP)

Bovenstaande arbeidsmarkttrainingen worden afgesloten met een toets waaraan een getuigschrift is gekoppeld. Dit geeft de werkgever meer zekerheid over de effectiviteit op de werkvloer en vergroot de kans op een baan.
Afhankelijk van het intakegesprek en behoefte kunnen de noodzakelijke modules in overleg met de gemeente en kandidaat vastgesteld worden.

Overige ondersteunende diensten
1. Actief benadering en ondersteuning bedrijven
2. Jobcoaching

Op basis van een vrijblijvende intakegesprek kan een kosten/baten analyse gemaakt worden om te overwegen gebruik te maken van de deze sluitende aanpak in te zetten, om de participatiewet succesvol in te voeren

Voor aanmelding of vragen kunt u per mail of telefonisch contact opnemen met één van de accountmanagers van Q-labour.